Your browser does not support JavaScript!
JinWen University of Science & Technology 景文科技大學
About JUST 認識景文
Văn phòng hiệu trưởng 校長室 Principal’s Office

校長 Hiệu trưởng :于第 博士 Tiến sĩ Ti Yu

Email:president@just.edu.tw

電話 Điện thoại:+866-2-8212-2000#2887

傳真 Fax:+866-2-8212-2878