Your browser does not support JavaScript!
JinWen University of Science & Technology 景文科技大學
About JUST 認識景文
Phòng giáo vụ 教務處 Office of Academic Affairs

icon Tổ học vụ 課務組


icon 
Giới thiệu nghiệp vụ業務簡介 

Phụ trách quản lí các khóa học,chương trình học của trường,đăng kí học phần, giảm, xóa học phần , đánh giá học phần, các chứng chỉ bằng cấp của sinh viên,kiểm tra giờ lên lớp cũng như xin nghĩ dạy bù của giảng viên,quản  lí thiết lập chương trình học và các chương trình học mùa hè, vv...負責本校課程管理、校際選課、授課鐘點彙整與查核、抵免課程與學分、課程評鑑、授課證明製發、巡堂及教師請假調補課登記、學程設置之管理、配合辦理暑期重修班、講義印製..等

icon Phục vụ nội dung服務內容 
O Thông báo đình chỉ thi 扣考公告
O Theo dõi trạng thái giảng dạy 教學狀況追蹤(巡堂作業實施)
O Kiểm tra trắc nghiệm các chương trình tiếng anh vào năm nhất, phân lớp tiếng anh để kiểm tra 大一英語分級安置測驗、分班及英文分級統一考試.
O Chọn học phần 選課作業 
O Các nghiệp vụ liên quan đến học phần暑修相關業務
O Sắp xếp khóa học 排課彙整
O Chương trình bổ trợ năng lực tiếng anh 英語能力補救課程 
O Chương đăng kí trợ cấp 學術研討會補助申請
O Đánh giá giảng dạy 教學評量 
O Đăng kí học phần 校際選課
O Các dạng học bổng cho sinh viên 入學及學業成績優良獎學金名冊製發 

icon Tổ đăng kí  註冊組 

icon Giới thiệu nghiệp vụ 業務簡介
O Quản lý sinh viên: Quản lý thông tin cơ bản của sinh viên, đăng ký, điều kiện chuyển trường nhập học , sản xuất bảng điểm, nghĩ học tạm thời, chuyển ngành, chuyển ngành và học hai văn bằng và các tư liệu thông tin từng khóa học 學籍管理作業:學生基本資料管理、註冊作業、轉學生入學資格審查、成績單製作、休退學、轉系、轉系及雙主修、模組化課程及各項學籍資料報部作業
O Quản Lý thành tích: nghiệp vụ miễn học phần , Hệ Thống Cảnh Báo Giữa Kỳ, Quản Lý thành tích của giữa học kì, quản lí thành tích học kì và xử lý các vấn đề liên quan đến thành tích học tập. 成績管理作業:學分抵免相關業務、期中預警制度、學期成績管理、成績異動處理
O Các vấn đề liên quan đến chương trình sau đại học 畢業生管理作業:畢業生資格審查、學位證書及成績單製 
O Tăng hoặc giảm các chương trình trong khóa học 增減、調整所系科班作業 
O Lập hành trình các hoạt động 行事曆編定 
O Sửa đổi các quy định và quy tắc học tập liên quan 適時修訂相關學則與法規。

icon  Nội dung phục vụ 服務內容
O Xử lí các vấn đề về chứng chỉ bằng cấp 受理成績証明申請.受理各類証件遺失補發. 

O Xử lí các vấn đề về bỏ học nghĩ học ,... 受理休學、退學、復學申請。
O Xử lí thông tin sinh viên 受理學生學籍資料更改(姓名、地址......等)。
O Xử lí bằng tốt nghiệp 受理畢業証書影印本加蓋關防申請。
O Xứ kí các vấn đề đăng kí chuyển ngành 受理轉系、輔系及雙主修、模組化課程申請
O Xử lí gửi đơn cảnh báo học vụ 列印並寄發期中預警成績單、學期成績單。

icon trung tâm phục vụ nhập hoc 入學服務中心

Phụ trách tuyển sinh, đề xuất sàng lọc, ghi danh,thi chuyển ngành, đăng ký và phân phối chung, sàng lọc sinh viên xuất sắc, sinh viên  khuyết tật, sinh viên nước ngoài, sinh viên hoa kiều,nghiệp vụ tuyển sinh và các trường hợp xét tuyển khác. Tiếp theo là hướng nghiệp cho  giáo dục trung học phổ thông, tiếp đón các chuyến viếng thăm cho cácctrường trung học và các cơ quan liên quan khác, cũng như việc xuất bản các buổi giao lưu tiếng Anh sách báo tiếng anh tạo hình tượng tốt cho nhà trường 負責本校研究所、申請入學、推薦甄試、招生業務、轉學考試、聯合登記分發、運動績優生、身心障礙生、外國學生、僑生、台德案招生等招生試務 工作為主要工作內容。其次辦理全國大專校院技職博覽會、高中職升學博覽會、接待高中職到校參訪等相關工作、以及出版本校中英文簡介、景文學報以建立及拓展本校形象

icon Trung tâm học liệu 教學資源中心 http://tlc-center.just.edu.tw  trung tâm tư liệu giáo dục 

icon Giới thiệu nghiệp vụ 業務簡介
Mục đích chính của việc thiết lập Trung tâm Giảng dạy là quản lý hiệu quả các nguồn lực giảng dạy khác nhau trong nhà trường và cung cấp dịch vụ hỗ trợ giảng dạy của giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy nhằm đạt được sự cải thiện tổng thể các khía cạnh giảng dạy, nghiên cứu, dịch vụ và tư vấn 教學資源中心設立的主要目的在於有效管理校內各項教學資源,提供教師教學支援服務,以提升教學品質與效果,俾達到教學、研究、服務、輔導四大面向之整體提升。

icon Phục vụ hạng mục 服務項目 
O Giúp đỡ chuẩn bị tư liệu giảng dạy cho giảng viên và tư liệu cho sinh viên học tập 協助製作教師教學檔案及學生學習檔案。
O Giúp đỡ các trung tâm giảng dạy của giảng viên  và học tập của sinh viên 協助數位教材製作中心及學生學習中心之運作。
O Giúp đỡ và nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên và các hạng mục tư liệu giáo dục tại trường .協助教師教學之提升及校內各項教學資源之協調。
O Giúp đỡ tổ chức các hạng mục nghiên cứu giảng dạy cho giảng viên  và giúp đỡ các vấn đề liên quan đến nguồn tư liệu dạy học.辦理各項教師教學成長研習營及協助有關教學資源之事項。

O Đánh giá chất lượng giảng dạy của sinh viên và giúp đỡ hướng dẫn cải thiện chất lượng giảng dạy  教師教學評鑑之實施與協助輔導教學之改進。
O Nghiệp vụ các hạng mục chuyên án hành chính.執行各項專案業務。